Eclogitic clasts found in NWA 801 CR2 chondrite: Formation of high pressure minerals in deep interior of a Moon-sized planetesimal

Hajime Hiyagon (Univ. Tokyo), Naoji Sugiura (Univ. Tokyo), Noriko Kita (Univ. Wisconsin-Madison), Makoto Kimura (Ibaraki Univ.), Yuichi Morishita (Shizuoka Univ.) and Yoshie Takehana (Univ. Tokyo)

PDF LINK